Grundskolan

Fotboll i grundskolan

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:
•Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.
•Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.
•Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.
•Verka för Fair Play i hela skolan.

Mer information och ansökan om att bli certifierad skola finns i broschyren "Fotboll i grundskolan". Klicka här för att ladda ner.

Klicka här för att ladda ner foldern (Obs! att det står fel kontaktuppgifter på SöFF i foldern.)

Certifiering
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) utfärdar tillsammans med specialdistriktsförbunden (SDF) certifiering av grundskolor med fotbollsprofil. Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil. Certifierad skola förbinder sig att årligen lämna verksamhetsrapport till SDF samt delta i SDF anordnad fortbildning.

Certifierad blir den grundskola som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll. Certifieringen godk��nns efter besök av SöFF samt att ansökan är inskickad till SöFF.

Studieplan - samtliga elever bör erhålla ett ex. av Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsboken blir vägledande för fotbollsundervisningen.
Träning/undervisning - profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektionspass á 60 min/vecka under hela läsåret.
Instruktör - ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning lägst Diplomkurs Bas alt. gamla U3 eller Steg 2.
Samverkan - skolan ansvarar och inbjuder till samverkan mellan skola och de föreningar eleverna representerar.

"Fotbollens arbetsbok i grundskolan"
Fotbollens arbetsbok i grundskolanär framtagen för profilklasser eller liknande i grundskolans år 7-9. Fotbollslärare och elever kan tillsammans planera enligt studieplan och genomföra teori och praktik i ämnet fotboll. Eleverna får inom ämnet en grundläggande utbildning i fotbollens teknik och spelförståelse, samt grundkunskaper inom områden som är nära kopplade till fotbollsutvecklingen.

Boken behandlar områden som bör ingå i en spelarutbildningsplan för fotboll. Det är av stort värde att eleven får ta eget ansvar och ges utrymme att utvecklas som människa. Arbetsboken hjälper därför eleverna att systematiskt planera och följa upp sin egen utveckling som spelare.

Metodiken i boken ska vara ett sätt för lärare och elev att arbeta, tänka och lära. Pedagogiken speglar ett modernt sätt att tänka om kunskap och lärande. Skolans uppgift är att skapa en läromiljö som stödjer, uppmuntrar och underlättar aktivt lärande, där lärandet bygger på elevens tidigare kunskaper och förståelse för samspelet med lärare, tränare i en helhetssituation.

Den pedagogiska tanken
Eleven ska tillsammans med sin fotbollslärare ges en möjlighet att med hjälp av detta material planera och genomföra teori och praktik i "elevens val i fotboll". Materialet behandlar nedanstående områden som ingår i kursplanen för elevens val i fotboll. Varje avsnitt inleds med en teoretisk grund. Därefter följer en praktisk tillämpning, som sedan kan utvärderas av både elev och lärare. Förslag följer sedan på grupparbetsuppgifter och fördjupningslitteratur med nya tillämpningsuppgifter.

Innehåll
Fotbollens teknik - fotbollens anfallsspel - fotbollens försvarsspel - fotbollens träningslära - mental träning/prestationsutveckling och välmående - kommunikation/att kommunicera för sig själv och sin idrott - etik och moral/att vara ett föredöme för sin idrott - mat och dryck/du blir vad du äter - konsten att hålla sig frisk och pigg/vila och återhämtning, träna smart - Skador/varningssignaler, rehab.träning - doping/vad är doping.

Svenska Fotbollförbundet vill med "Fotbollens arbetsbok i grundskolan" ge eleverna en positiv upplevelse av fotboll och stimulera till ett framtida intresse som spelare, ledare, domare eller åskådare. Boken finns att beställa på Svenska Fotbollförlaget.

Kontaktperson på Södermanlands Fotbollförbund

Mats Dahlin, tel 070-838 35 30, mail mats.dahlin@katrineholm.se (Katrineholm, Nyköping)
Marie Olofsson, tel 070-433 16 48, mail marie.veneti@hotmail.com (Södertälje, Eskilstuna)

Kontaktperson på Svenska Fotbollförbundet

Mika Sankala, tel 070-346 20 81